Bjørn Melå

Kognitiv Terapeut/Psykoterapeut 

Jeg har jobbet 13 år innenfor psykisk helse i ulike sektorer. Har til sammen 6 års utdannelse på universitetet. 

Er utdannet kognitiv terapeut i regi av Nasjonalt Institutt For Kognitiv Terapi, henholdsvis i Narvik(Trinn 1) og i Oslo(Trinn2). Jeg er også medlem av Norsk Forening For Kognitiv Terapi(NFKT) og European Association For Behavioural And Cognitive Therapies(EABCT). Har trinn 1 og 2 i Motiverende Intervju samt andre kurs innenfor psykisk helse. I tillegg har jeg flere videreutdanninger rettet mot psykisk helse.

Jeg har fokus på dette med å møte pasienten med respekt, tillit, trygghet, forutsigbarhet og empati. En god relasjon mellom meg som terapeut og deg som trenger hjelp, vil legge føringer for et godt samarbeid og utgangspunkt når det kommer til terapiens formål.

 

                         Kogntera v/Melå - Kognitiv terapi

                 Terapeut med bred erfaring - Kort ventetid

Vi kan velge hvordan vi tenker om ulike situasjoner - tanker er ikke viktige, men hvordan vi forholder oss til tankene våre er kjempeviktig 

Utfordres du/dere, eller kjenner noen som streber med sin/deres psykiske helse og ikke klarer å komme ut av det på egen hånd - da kan Kogntera hjelpe deg/dere. 

Kogntera har solid kompetanse innenfor kognitiv terapi og tilbyr hjelp innenfor de fleste utfordringene du/dere måtte ha. Unntakene er tung rusavhengighet og psykoselidelser. 

Kogntera jobber med hele mennesket og dets erfaring og opplevelser samt eksisterende mentale utfordringer og behandling av symptomene. 

Kogntera har taushetsplikt, og alt som snakkes om i terapirommet forblir i terapirommet hvis ikke annet er avtalt.


Du/dere trenger ingen henvisning da Kogntera jobber uten refusjonsavtale(driftstilskudd). Til tross for dette, er timesprisen lav. De fleste fastlegene her i Bodø er orientert og har fått visittkort/flyers for utdeling til deg/dere som ønsker profesjonell hjelp med psykiske plager. Du/ dere kan også ta direkte kontakt med Kogntera gjennom bestillingssiden, telefon eller mail(se info under "Kontakt" eller gå direkte til "Bestillingssiden"). Unngå ventetid og kom raskt inn i behandling. 

NB! På grunn av gunstige åpningstider og fleksible løsninger, garanterer Kogntera at du/dere vil få time innenfor ønsket uke i bestillingen. 

Kogntera tilbyr individualterapi og parterapi på kontoret(samtalerommet). I tillegg tilbys det onlineterapi til personer der den geografiske avstanden mellom bosted og kontoret vanskeliggjør fysisk oppmøte, eller personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Kogntera anbefaler å gå inn på hjemmesiden til NFKT(Norsk Forening For Kognitiv Terapi) og klikke på "Kognitive terapeuter med privat praksis". Der vil du/dere få opp alle som er utdannet kognitive terapeuter og kvalifisert til å praktisere kognitiv terapi.

                                                    Utvalgte behandlingsområder

                                                                       Angst

                                                                    Depresjon

                                                                       Søvn

                                                                Lav selvfølelse

                                                           Sorg/sinne/frustrasjon

                                                     Bekymring/Depressiv grubling

                                                                    Ensomhet

                                                                   Utmattelse

                                                   Samlivsutfordringer/samlivsbrudd

                                                        Personlighetsforstyrrelser

                                                                  Avhengighet

                                                               Jobbutfordringer

                                                               Skoleutfordringer

                                        Somatiske plager med underliggende                                                                                              psykologiske årsaker Eks, Tinnitus

                                   Kognitiv terapi ved somatisk sykdom: Revmatisme,                                                                                                Diabetes, MS, ME/CFS, Kreft


                                                        Kognitiv terapi - hva er det?

Grunntanken i kognitiv terapi er at tanker, følelser og atferd påvirker hverandre. Tanker kan være sanne og usanne - det er ikke så viktig. Det som er viktig, er hvordan du forholder deg til tankene dine. Kognitiv og kognisjoner er nært beslektet og sier noe om hvordan vi tolker situasjoner gjennom tanker og forestillingsbilder. Dette har konsekvenser i forhold til hva vi føler, kroppslige fornemmelser og hvilken atferd vi velger. Ved å tenke alternative tanker, kan vi endre konsekvensbilde på en mer positiv måte. Gjennom bruk av kognitive samtaler, samarbeid, psykoedukasjon, teknikker og verktøy, kan et negativ tankemønster erstattes til fordel for et mer hensiktsmessig og helsefremmende tankemønster.

                                           Grunnleggende leveregler - hva er det?

Grunnleggende leveregler er noe vi alle mennesker har med oss og formes i tidlig levealder. Noen bruker betegnelsen "kjerneoppfatninger" eller "kognitive skjemaer". Det er mentale representasjoner som forteller oss hvordan vi ser på oss selv, andre/omgivelsene og verden/framtiden. De ligger på et ubevisst nivå og dermed ikke alltid lett å få tak på. Gjennom bruk av samtaler og utfyllingsskjema/verktøy med gode psykometriske målinger, vil vi kunne få innsikt i disse på et mer bevisst nivå. Av og til kan det være en sammenheng med hvilke leveregler vi har med oss i vårt psykiske "apparatur" og hvordan vi møter verden på i dag. Med andre ord; hvordan vi tenker om situasjoner i dag, kan være et "ekko" i fra fortiden.

Når man får innsikt og bevissthet rundt sine leveregler, det å se levereglene og ikke bare være fanget av dem, legger gode føringer for å strippe dem for muligheten til å styre livet vårt i feil retning. Det samme gjelder negative automatiske tanker og følelser som er på et bevisst nivå - målet er å se dem, beskrive dem og ikke være  i tankene og følelsene våre. 

                            Mestringsstrategier - kompensatoriske strategier - hva er det?

Dette er strategier vi bruker når den mentale "smerten" er på sitt mest intense. Det kan være å unnvike, vedlikeholde eller kompensere. I denne sammenheng kan man, ved å bruke disse strategiene, føle en relativt raskt symptomreduksjon. Samtidig vil problemet øke i omfang og bli verre med hensyn til det man vil få bukt med. 

Terapien vil, i denne sammenheng, dreie seg om å identifisere disse strategiene og drøfte hvilken betydning de har. Kan man erstatte strategier som ikke fungerer og er nedbrytende med andre som har mer helsefremmende effekt - hva skjer da?


Tanker er ikke viktig, men hvordan du forholder deg til tankene dine er kjempeviktig!

  

Ta kontakt med meg